HESABIM
DESTEK
BİZE ULAŞIN
Sepetim
Toplam

0.00 ₺

Sepetim

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GİZLİLİK VE VERİ POLİTİKASI

eymenotomotiv.com.tr olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan sizleri kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVKK.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak eymenotomotiv.com.tr tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Şirketimizin eymenotomotiv.com.tr internet sitesini kullanmaktasınız. İnternet sitesi iletişim formunu kullanarak tarafımıza gönderdiğiniz aşağıdaki kişisel verileriniz tarafımıza başvuru amacınızla sınırlı olarak size geri dönüş yapabilmek amacıyla 6698 sayılı KVK Kanununun  5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kullanılmakta ve bu kullanımın ardından derhal imha edilmektedir:

1-) Kimlik Verileri (Ad-Soyad) (İletişim Bölümü Vasıtasıyla Gönderilen Mesajlara Cevap Verilebilmesi Amacıyla)

2-) İletişim Verileri (Telefon Numarası, E-posta Adresi) (İletişim Bölümü Vasıtasıyla Gönderilen Mesajlara Cevap Verilebilmesi Amacıyla)

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen düzenlemelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yurt içinde veya  yurt dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye aktarılmamaktadır.

4. Kişisel Verileri İşlemenin ve Aktarmanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz işletmemiz tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; toplanmaktadır. Bu aydınlatma metninde yer alan kişisel verileriniz web sitesi üzerinden elektronik ortamda ve bizzat şahsınızdan temin edilmektedir. Bu aydınlatma metninin 2. maddesinde belirtilen kişisel verilerinizin tamamı KVKK madde 5/2-f gereği veri sorumlusunun meşru menfaati sebebiyle işlenmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK K.nun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· 6698 sayılı KVKK.nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVKK.nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak tarafımıza iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı tarafımızca duyurulacaktır. Bu çerçevede tarafımıza 6698 sayılı KVKK.nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı KVKK.nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Eymen Otomotiv Yenişehir Mah. Barış Cd No:31 Artuklu/Mardin adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.